План роботи школи у 2017 - 2018 н.р.

 

Вступ

 

Педагогічний колектив спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи №46 з поглибленим вивченням англійської мови імені Вячеслава Чорновола І-ІІІ ступеня м. Львова у 2016-2017 навчальному році працював над втіленням у життя законодавства про реформування і розвиток загальноосвітньої школи та практичною реалізацією основних положень Національної доктрини розвитку освіти України.

          В основі діяльності ССЗШ №46 ім.В.Чорновола покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України.

          Внутрішні нормативні документи, що рекламують діяльність закладу:

 •   статут школи;
 •   колективний договір;
 •  правила внутрішкільного трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу в серпні 2014р.

         Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН “Про права дитини”.

          У 2016-2017 навчальному році школа працювала над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості шляхом створення цілісної системи педагогічних впливів». Робота над проблемою дала змогу вирішити комплекс питань впровадження психолого-педагогічної науки в практичну діяльність як колективу навчального закладу, так і кожного вчителя.

            По-перше, в ході роботи над проблемою визначалися головні пріоритети, які встановили основу планування діяльності методичних об’єднань, творчих груп, враховувалися в процесі самоосвіти педагогів.

            По-друге, робота над проблемою сприяла створенню колективу однодумців, адже над вирішенням актуальних питань одночасно працювали усі педагоги навчального закладу, незважаючи на вік, стаж педагогічної діяльності та рівень професійної майстерності.

            Нарешті, робота над науково-методичною проблемою стимулювала прагнення вчителів до засвоєння технологій психолого-педагогічного дослідження, включала їх у процес творчого наукового пошуку.

Доцільно зазначити, що проблема логічно продовжила напрямок, започаткований під час роботи над попередньою проблемою: “Особистісно-орієнтований підхід до учня, побудований на основі сучасних, активних, інтерактивних та здоров’я зберігаючих технологій навчання та виховання”, що створює найбільш сприятливі умови для самореалізації кожного учасника навчально-виховного процесу.

Проблема формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості є складною і багатофакторною, вона потребує системного дослідження з боку педагогів, психологів. За змістом роботи можна виділити наступні пріоритети виконання поставленої проблеми:

 1. Системне відстеження психолого-педагогічного статусу учнів та динаміки їх розвитку.
 2. Моніторинг якості навчання та життєвої компетентності школярів.
 3. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів.
 4. Науково-методичне забезпечення переходу до профільного навчання.
 5. Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.
 6. Впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.
 7. Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії.
 8. Допомога учням у володінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.
 9. Розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей.

      10. Включення в освітній та інформаційний простір дітей з особливими потребами.

   11. Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’я зберігаючих технологій освітнього процесу.

      12. Організаційно-педагогічне забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

       При зарахуванні у школу, враховуються бажання дитини, батьків, а також рекомендації психолога та вчителів щодо нахилів дитини. Прийняте рішення у процесі навчання може змінюватися у залежності від об’єктивних та суб’єктивних причин.

       Щодо створення освітнього середовища, як цілісного розвитку особистості учня, слід зазначити, що на базі школи працюють:

-      Спортивні секції (легка атлетика, веслування, карате, волейбол, шахи, спортивні танці);

-      Гуртки (Ансамбль «Первоцвіт», Ансамбль хлопчиків, Ансамбль «Усмішка», гурток хореографії «Дзвіночок», гурток логіки «Юні шахісти», гурток військово-патріотичного виховання «Влучний стрілець», гурток юних журналістів).

        Розширення мережі гуртків та секцій дає можливість забезпечити організацію дозвілля учнів за їхніми інтересами та можливостями.

        У школі триває процес створення музейного комплексу. Працює музейний куток пам’яті Вячеслава Чорновола.

     У 2016-2017 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі, а також відповідно до завдань, визначених  наказом по школі від 31.08.2016 року №184 «Про організацію методичної роботи в школі у 2016 – 2017 н.р.».

    Методична робота в школі — це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогіч­ного досвіду й спрямовані на всебічне підвищення компетентності й про­фесійної майстерності кожного вчителя.

   Система науково-методичної роботи в школі покликана задовольнити потреби розвитку навчального закладу, інтереси педагогічного колективу в постійному підвищенні свого фахового рівня згідно з сучасними вимогами психолого-педагогічної науки. Тому основними положеннями роботи в школі є:

 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;
 • розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів;
 • поєднання всіх видів діяльності учнів та педагогів з метою створення максимально сприятливих умов для розвитку спільної творчості;
 • визначення змісту освіти, яка б забезпечувала загальноосвітню та допрофесійну підготовку учнів;
 • впровадження принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку обдарованих дітей;
 • дотримання особистісно розвивального підходу в освіті.

    З метою реалізації проблеми школи в структурі методичної ро­боти було передбачено та організовано роботу таких підрозділів:

 • науково-методична рада школи;
 • методичні об'єднання: вчителів початкової ланки; української мови, літератури та світової літератури; математики, фізики та інформатики; іноземних мов; історії, географії, правознавства; біології, хімії та основ здоров'я. Вчителі трудового навчання, фізичної культури працювали при МО Франківського району, а вчителі предметів естетичного циклу при МО міста.
 • школа молодого вчителя;
 • семінар класних керівників;

   Протягом 2016-2017 н.р. науково-методична рада розглядала такі питання:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • співпраця з Малою Академією Наук шляхом залучення обдарованих дітей та до участі у науково-дослідницькій діяльності;
 • співпраця з ЛНУ імені Івана Франка;
 • міжнародна співпраця;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи молодого учителя, методичних об’єднань учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • підвищення іміджу навчального закладу на рівні міста;
 • забезпечення ефективної роботи фізичного, хімічного, біологічного кабінетів школи;
 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
 • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;
 • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

   Основною організаційною формою колективної методичної роботи залишається робота методичних об’єднань, головною функцією яких було ознайомлення педагогів із новими Державними стандартами загальної середньої освіти, із сучасним станом і перспективами розвитку освіти, досягненнями вітчизняної педагогічної й психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом, оновлення й поглиблення знань педагогічних працівників зі спеціальності та суміжних дисциплін, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня.

   Діяльність методичних об’єднань передбачала розгляд таких питань:

 • впровадження нових державних стандартів початкової та загальної середньої освіти;
 • індивідуалізація й диференціація навчання;
 • методика впровадження інноваційних технологій та їх елементів (проектні методи, тестовий контроль);
 • питання реалізації проблемно-пошукової роботи учнів та вчителів;
 • питання методики викладання предмета, проведення та обгово­рення відкритих уроків;
 • ознайомлення з новинками методич­ної та фахової літератури.

    Керівники методичних об’єднань та творчих груп при складанні планів роботи на рік дотримувались таких вимог:

 • зв'язок методичної роботи з курсовим підвищенням кваліфікації, самоосвітою та атестацією вчителів;
 • створення хорошого морально-психологічного клімату у колективі для розвитку творчого потенціалу кожного вчителя;
 • збагачення змісту методичної роботи застосуванням активних форм і методів роботи.

   У 2016-2017 н.р. поширення набули нетрадиційні форми проведення засідань методичних об’єднань: круглий стіл, семінар-тренінг, творчий звіт. Питання оновлення методів та прийомів навчання, залучення інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей в умовах сучасного уроку також були в центрі уваги методичних об’єднань.

     Всі методичні об'єднання працювали цього року плідно.

    Ефективними були і засідання педагогічної ради. Особлива увага на засідання педагогічної ради цього року була присвячена впровадженню нових Державних стандартів у початковій та основній школі. Так, зокрема за новими стандартами та новими програмами працювали учні 1-х,2-х та 5-х класів.

    У 2016-2017 н.р. було продовжено роботу «Школи молодого вчителя», так як навчальний заклад поповнився молодими колегами, серед яких Романюк Михайло (вчитель інформатики), Літвінчук Анастасія (вчитель світової літератури), Мартин Олена (вчитель української мови та літератури). Відповідно до плану роботи було видано наказ про призначення педагогів-наставників для молодих колег, складено план роботи з молодими педагогами, організовано взаємовідвідування уроків молодими вчителями та наставниками. На заняттях з членами школи молодого вчителя обговорювалися такі питання як:

 • організація навчально-виховного процесу з учнями;
 • робота із шкільною документацією;
 • робота з обдарованими учнями та учнями, які мають труднощі у навчанні;
 • форми роботи з батьками;
 • мотиви поганої поведінки учнів;
 • сучасні освітні технології в навчальному процесі;
 • форми проведення перевірки навчальних досягнень учнів.

Значна увага приділялася й роботі з обдарованими учнями. У школі створюється банк даних «Обдарованість», в який вноситься інформація про обдарованих дітей.

Робота з обдарованими дітьми була спрямована на досягнення високих результатів, розвитку творчого потенціалу школяра. З ме­тою виявлення обдарованих дітей проводилися бесіди з учителями-предметниками та класними керівниками школи. Постійно проводився облік результатів участі учнів у предметних олімпіадах та різних конкурсах з метою своєчасного виявлення обдарованості.

       Системна робота з обдарованими дітьми полягала у:

 • · організації роботи гуртків, спортивних секцій; самоосвітній діяльності учнів (реферати, доповіді, виступи, підготовка до олімпіад та конкурсів); роботи в мережі Інтернет; виставок, конкурсів, фестивалів творчості.
 • · розвитку пізнавальної сфери, лідерських якостей;
 • відбувалася психологічна підтримка учнів під час підготовки та проведення Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів.

        Згідно з планом роботи школи на 2016 – 2017 н.р. були проведені засідання методичних об'єднань вчителів – предметників, 8 засідань педагогічної ради школи, методичний тренінг «Методична скарбничка сучасного вчителя» (05.10.2016р.), моніторингове дослідження щодо розвитку школи (28.11.2016р.), методичний діалог «Сучасний урок – основа ефективної та якісної освіти» (24.01.2017р.), майстер-клас «Міжпредметна інтеграція» (17.03.2017р.), творчі звіти вчителів-предметників (30.03-03.04.2017р.), круглий стіл «Від компетентного вчителя до компетентного учня» (18.05.2017р.). Учителі вдосконалювала педагогічну майстерність шляхом активної участі у роботі районних методичних об’єднань вчителів – предметників, міської школи вищої професійної майстерності, міської школи професійного розвитку педагогів, міської школи молодого вчителя, семінарів-практикумів НМЦО, міжнародних проектів і програм. А також вдосконалювали свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації  при інституті післядипломної освіти ЛНУ імені Івана Франка та ЛОІППО.

        Учителі, які атестувалися провели відкриті уроки та виховні заходи. Учителі англійської мови Верхівська О.М., Романів С.Б., Мурська М.В., Богуславська Л.В. провели майстер–клас в рамках реалізації міського проекту «Real Life» (16.12.2016р.). Вчителі Кохан М.М. і Петришин Т.Т. взяли участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Панорама творчих уроків - 2017». Учителі інформатики брали участь у зустрічі - презентації інноваційних освітніх інструментів в рамках STEM тенденцій реформи української освіти (28.10.2016р., ЛНВК «Школа-гімназія Галицька») та семінарі-практикумі «Використання хмарних сервісів у навчанні» (28.02.2017р., СЗШ №33).

      Учителі Романів С.Б., Менчак С.М., Пришляк О.С., Демків І.Ю., Заставний І.В., Петришин М.І., Вуйцик Б.М. були членами журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Грех Л.П. була головою, а Козак М.В. – членом журі другого етапу ХVІІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів 3 – 11 класів (19.11.2016 р., СЗШ №51).     

      Заступники директора з навчально – виховної роботи взяли активну участь у роботі майстер-класу «Креативні підходи до роботи з педагогічним колективом» (20.09.2016р., ССЗШ №66), творчої майстерні «АКМЕ-технології модернізації змісту та структури методичної роботи в ЗНЗ» (18.10.2016р., ССЗШ №98), майстер-класу «Уміння адміністрації працювати в команді як основний аспект прогресивного розвитку навчального закладу» (29.11.2016р., ЛСШ І ст. №4), Зимової  школи професійного розвитку «Управлінський аспект організації роботи з обдарованими учнями» (13.12.2016р., ЛКГ), майстер-класу «Практична сторона проектної діяльності навчального закладу» (31.01.2017р., ЛНВК школа-садок «Арніка»), семінару-практикуму «Впровадження хмарних технологій в практику роботи ЗНЗ м. Львова» (12.01.2017р., ССЗШ №28; 21.02.2017р., Львівська школа-інтернат №2), творчої майстерні «Тайм-менеджмент у роботі заступника директора з навчально-виховної роботи» (21.02.2017р., СЗШ №82), творчої майстерні «Анрагогічні принципи методичного менеджменту в роботі заступника директора з навчально-виховної роботи» (11.04.2017р., СЗШ №42), майстер-класу «Розвиток управлінських навичок у забезпеченні ефективності навчально-виховного процесу» (16.05.2017р., ЛУГГ).

       Педагоги успішно реалізовували шкільний проект «Плекаємо творчу особистість». У школі 10 - 31 жовтня  проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. За результатами другого етапу переможцями та призерами стали:

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові учня

Дата народження

Клас

Прізвище та ініціали вчителя

Місце

Англійська мова   ССЗШ №46  06.11.2016

 

1.

Мусаєлян Анна

Арсенівна

 

21.12.1999

 

11-Б

 

Кохан М.М.

 

І

 

2.

Яцюк Наталія

Володимирівна

 

08.07.2001

 

10-А

 

Мурська М.М.

 

І

 

3.

Кузьменко Северин Тарасович

01.06.2003

 

8-А

 

Яценко Н.С.

 

ІІ

Математика     ССЗШ №2  12.11.2016

 

4.

 

Козій Дмитро Іванович

 

28.11.1999

 

11-А

 

Семчишин І.І.

 

ІІ

 

5.

Фурдичко Назар Романович

 

14.10.2003

 

8-Б

 

Войців Л.О.

 

ІІІ

 

6.

Стельмах Максим Олександрович

 

01.07.2004

 

7-В

 

Кузяк Н.С.

 

І

Фізика   СЗШ №36   20.11.2016

 

7.

Маркевич Арсен Васильович  

 

26.02.2002

 

9-Б

 

Семчишин Д.Д.

 

І

Історія  СЗШ №31  26.11.2016

8.

Кай Христина Володимирівна

 

26.03.2000

 

11-А

 

Якубечко О.К.

 

ІІ

Трудове навчання   СЗШ №48    10.12.2016

9.

Скочеляс Віталій Богданович

10.09.2002

9-Б

Вуйцик Б.М.

ІІІ

А за  результатами третього етапу з англійської мови та фізики призерами стали учениця 10-А класу Яцюк Наталія і учень 9-Б класу Маркевич Арсен.

   І етап ХVІІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика було проведено 09 листопада 2016 року. За результатами другого етапу ХVІІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів 3 – 11 класів, який  відбувся 19 листопада 2016 року на базі СЗШ №51, переможцями та призерами стали:

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові учня

Дата народження

Клас

Прізвище та ініціали вчителя

Місце

 

1.

Умінська Дарина Русланівна

 

12.04.2008

 

3-Г

 

Сало-Цап О.І.

 

ІІІ

 

2.

Шайда Юрій Русланович

 

17.08.2007

 

4-А

 

Кафтан Н.М.

 

І

 

3.

Коваль Максим Володимирович

 

22.05.2006

 

5-Б

 

Менчак С.М.

 

ІІІ

 

4.

Папура Софія Ярославівна

 

05.04.2000

 

11-Б

 

Козак М.В.

   

ІІІ

        І етап VІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської   та студентської молоді імені Тараса Шевченка було проведено 11 листопада 2016 року. За результатами другого етапу VII міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 5 – 11 класів, який  відбувся 26 листопада 2016 року на базі Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка, переможцями та призерами стали:

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові учня

Дата народження

Клас

Прізвище та ініціали вчителя

Місце

 

1.

Давидяк Марта Романівна     

 

07.04.2006

 

5-Г

 

Козак М.В.

 

ІІ

 

2.

Сербан Ірина Павлівна                 

 

02.05.2000

 

11-Б

 

Козак М.В.

 

ІІ

        Учениці 10–А класу Яцюк Наталія Володимирівна та  Курдило Марта Русланівна стали фіналістами міжнародної програми обміну майбутніх лідерів «FLEX» (16.10.2016р.).Учні та вчителі школи долучилися до реалізації міського проекту «Розумний мікрорайон Наукова» (17-28.10.2016р.). Учні 2 - 11 класів школи брали участь у міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер – 2016» (06 – 08.11.2016р., ЛФМЛ), міжнародному природничому інтерактивному учнівському конкурсі «Колосок» (25.11.2016р.), міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (09.12.2016р.).

         Учні старших класів брали участь у міжнародній освітній програмі EUROSTUDENT (12.10.2016р.), відеоконференції «Освітні вимірювання 2017» (24.11.2016р.), круглому столі «Навчання у міжнародному університеті LCC» (14.12.2016р.), міжнародній програмі «Face to Faith» (24.03.2017р.), XV міжнародному фестивалі мов та культур (08.04.2017р.)  У День української писемності та мови 09.11.2016 року педагоги та учні 9 - 11 класів школи взяли участь у написанні XVI Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Учні 7-11 класів взяли активну участь у міжнародному освітньому проекті «Година коду» за ініціативи Microsoft Україна та Фонду Brain Basket (07-09.12.2016р.).

      26 січня 2017 року відбулася профорієнтаційна зустріч представників Львівського національного університету імені Івана Франка із педагогами та учнями нашої школи. Представники університету розповіли про новації вступної кампанії 2017 року, особливості та переваги навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка. В рамках співпраці з ЛНУ імені Івана Франка успішно проведено  лекцію, лабораторно-практичне заняття, інтегрований урок та урок-екскурсію.

 

№ з/п

Дата проведення

Факультет

Кафедра

Тема

Форма організації навчання

Відповідальні

Клас

1.

22.02.2017

Історичний факультет

Кафедра історичного краєзнавства

Історія України від 2010 року до наших днів.

Лекція

Вчитель історії Якубечко О.К.,      доцент кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Масик Р.В.

11

2.

24.02.2017

Хімічний факультет

Кафедра органічної  хімії

Дослідження якості харчових продуктів.

Лабораторно-практичне заняття

Вчитель хімії Сироїшко В.І., заступник декана хімічного факультету     Жак О.В.

 

11

3.

20.03.2017

 

Філологічний факультет

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

Компаративний аналіз основних тенденцій в українській та зарубіжній поезії середини XIX cтоліття.

Інтегрований урок

Вчитель зарубіжної літератури      Ожак Л.С.,   доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературо-знавства філологічного факультету Барабаш М.М.

 

10

4.

27.04.2017

Біологічний факультет

Кафедра ботаніки

Різноманітність рослин свого краю.

Урок-екскурсія

Вчитель біології Малявська О.І.,    завідувач гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка          Хміль Т.С.

 

6

     За результатами VІІ Всеукраїнської інтелектуальної гри з англійської мови «Пазл» 5 учасників показали відмінні результати, отримавши два дипломи Всеукраїнського рівня (Кохан Ксенія, Романів Роман) і три дипломи регіонального рівня (21.02.2017 р.). За результатами другого етапу інтернет-олімпіади з англійської мови призером стала учениця 10-А класу Яцюк Наталія (11.03.2017р.). А також Яцюк Наталія стала дипломантом міської науково-практичної конференції «Світова проблематика. Внесок українців у її вирішення» (12.05.2017р.).      

     21 квітня 2017 року в нашій школі відбувся міжнародний проект «EXIT TOUR» для учнівської молоді, ініційований американською організацією розвитку молоді «Josiah Venture» та просвітницькою благодійною організацією «Епоха 2.2». Проект націлений на обмін ідеями, досвідом, культурою та європейськими цінностями між молоддю Британії, Словаччини, Польщі, Естонії, Чехії, Шотландії та інших країн Європи. Учні 8 – 9 класів взяли участь у чотирьох превентивних тренінгах та інтерактивних заняттях, де активно обговорили важливі проблеми сучасної молоді. А саме, булінг (шкільне цькування, знущання), комп'ютерна залежність, шляхи збереження особистості та формування характеру.

Протягом року 18 вчителів школи підвищили свій кваліфікаційний рівень на курсах післядипломної педагогічної освіти, участі у роботі шкільних та міських методичних об’єднань, семінарів, самоосвіти тощо. Всі педагоги працювали над індивідуальними методичними темами, які були обрані залежно від рівня їхньої педагогічної майстерності. Відповідно до плану роботи атестаційної комісії у 2016 – 2017 н.р. було проатестовано 18 вчителів.

Усі семінари, тренінги, проекти,  проведені на базі школи, отримали схвальні відгуки представників міського відділу освіти, заступників директорів з НВР шкіл міста. На базі школи проводилися ряд засідань методичних об’єднань вчителів міста (жовтень і березень).

 

 

Зростання особистості педагога в педагогічному процесі накладає на нього велику відповідальність і ставить високі вимоги до постійної роботи над собою. Вдосконалення педагога – це професійна  та творча підготовка вчителя.

На педагогічних радах крім основних, розглядалися питання роботи з обдарованими дітьми; вивчення вікових психологічних особливостей учнів 5-х класів; вивчалося викладання нових предметів: екології та технології, проблеми та шляхи їх розвитку; державний стандарт учнів 3 і 6-х класів;  звітувалося про охорону праці та безпеку життєдіяльності; організацію харчування; стан відвідування учнями школи; питання травматизму тощо.

Українська система освіти – соціальний інститут, що забезпечує відтворення та оновлення українського суспільства (здоров’я нації). Система загальної освіти в Україні має забезпечувати національне виховання підростаючих поколінь громадян України, тобто формування у підростаючих поколінь якостей дієздатних учасників соціальних зв'язків, що гуртують носіїв різних етнічних культур в українську політичну націю, забезпечують життєздатність самоврядних територіальних  (сільських, міських) громад, громадських об'єднань, сімей, взаємовигідну комунікацію з українцями та представниками інших спільнот, а також обрання відповідної до здібностей і обдарувань професії.

 

 

Перспективний план розвитку школи 

           

за/п

Зміст  роботи

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018- 2019

2019-

2020

1

Надати доступ педпрацівникам, учням та батькам до світових інформаційних ресурсів та технологій та сформувати інформаційну культуру учасників НВП

+

+

+

+

+

2

Створити навчально-методичні комплекси, видати методичні посібники та рекомендації щодо використання ІКТ  в НВП

+

+

+

+

+

3

Використовувати прикладні програмні продукти та електронні підручники в освітньому процесі, мультимедійне забезпечення, власні навчальні електронні матеріали та інформації із мережі Інтернет

 

+

+

+

+

4

Розвивати шкільний сайт та постійно працювати з ним

+

+

+

+

+

5

Залучити батьків до спілкування через ІКТ – технології

 (сайт школи, блоги  вчителів)

 

+

+

+

+

6

Ввести урок шахів для учнів 1-х класів 2 год/тиждень

 

+

+

+

+

7

Створити музей Вячеслава Чорновола

 

+

 

 

 

8

Проводити на базі музеїв міста модельні уроки, тематичні навчання та лекції, презентації, екскурсії, майстер-класи тощо уроки

+

+

+

+

+

9

Залучати учнів до участі в міських інтерактивних олімпіадах, організованих УО ДГП ЛМР, НУ «Львівська політехніка», ЛНУ ім. Івана Франка

+

+

+

+

+

10

Продовжити співпрацю з ЛНУ імені Івана Франка

+

+

+

+

+

11

Розширювати зв’язки ”Захід-Схід”

+

+

+

+

+

12

Міжнародна співпраця

+

+

+

+

+

13

Оновити та модернізувати кабінети англійської мови, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-компютерними ресурсами

 

 

+

 

 

14

Оснастити кабінет фізики відповідно до змістовного наповнення компоненту державного стандарту освіти та інтерактивним

устаткуванням

 

 

+

 

 

15

Оснастити кабінет біології відповідно до змістовного наповнення компоненту державного стандарту освіти та інтерактивним

устаткуванням

 

 

+

 

 

16

Оснастити кабінет хімії відповідно до змістовного наповнення компоненту державного стандарту освіти та інтерактивним

устаткуванням

 

 

+

 

 

17

Капітальний ремонт системи опалення

 

+

 

 

 

18

Закінчити реконструкцію стадіону школи

 

 

+

 

 

19

Обладнати волейбольний майданчик

 

 

 

+

 

20

Поновити технічні засоби навчання (мультимедійні дошки, комп’ютери, телевізори і т.п.) для навчальних кабінетів

+

+

+

+

+

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

роботи спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 46

з поглибленим вивченням англійської мови

ім. Вячеслава Чорновола м.Львова

     на 2017-2018 н.р.

 

 

 

 

 

Прийнято та затверджено

Педагогічною радою  30.08.2017р.                                             

                 

                          

 

Директор школи                                                                                               Балаш Р.М.

 

 

 

 

 

ПЛАН роботи школи на 2017-2018 н.р.

 

Серпень

 

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень (21.08-25.08)

IVтиждень (28.08-31.08)

Організаційна робота

 

 

Підготовка навчальних кабінетів.

-Огляд навчальних кабінетів, перевірка оформлення паспортів, посадових інструкцій, необхідної документації. Складання актів готовності кабінетів до нового навчального року. (Адміністрація)

-Корекція навантаження вчителів. Погодження навантаження.  (Семчишин І.І., Шолубко І.С.)

-Складання розкладу уроків. Погодження розкладу уроків. (Семчишин І.І., Шолубко І.С.)

-Комплектування 1-11 класів. (Адміністрація)

Педагогічна рада І

 1. 1.    Підсумки роботи школи за 2016-2017 н.р. та затвердження плану роботи на 2017-2018 н.р.       

                                                          (Винницька П.І., Чунис Я.М., Семчишин І.І., Кохан М.М.)

 1. 2.    Обговорення Концепції нової української школи.  (Винницька П.І.)
 2. 3.  Основні підходи щодо оцінювання учнів, тематичних атестацій та записів у класному журналі, обговорення наказів МОН України “Про затвердження Інструкції з питань ведення класного журналу учнів 5-11 кл” та “Про затвердження Інструкції з питань ведення класного журналу учнів 1-4 кл”

    (Винницька П.І., Чунис Я.М., Семчишин І.І.)

4. Про режим роботи школи, затвердження  Правил внутрішкільного розпорядку. (Адміністрація)                 

5. Про дотримання єдиного мовного режиму в школі    (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

Навчально –методична та кадрова робота

 

 

-Вивчення методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році. (Голови ШМО).

-Забезпечення педагогічними кадрами та техперсоналом. (Адміністрація)

-Залучити вчителів до серпневих конференцій та нарад.  (Адміністрація)

-Ознайомити з нормативними документами МОН  України про освіту. (Адміністрація)

-Опрацювати методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов. (Винницька П.І.)

-Опрацювати методичні рекомендації щодо особливостей викладання навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році. (Чунис Я.М., Семчишин І.І, Кохан М.М..)

-Опрацювати методичні рекомендації щодо використання навчальної літератури при вивченні навчальних предметів у 9 класах 2017/2018 новчального року. (Чунис Я.М., Семчишин І.І.)

-Провести співбесіду з молодими вчителями.  Закріпити вчителів-наставників за молодими вчителями. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

Система внутрішнього контролю

 

 

-Провести перевірку стану та готовності матеріально технічної бази в кабінетів та школи в цілому до нового навчального року. (Адміністрація)

-Оформити акти ата іншу документацію про готовність школи, майстерень, спортивних залів, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року.       (Адміністрація)

 

Накази:

1. Про розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації.

2. Про розподіл педагогічного навантаження, призначення класних керівників, завідувачів кабінетами.      (Семчишин І.І .)

3. Про організацію методичної роботи в школі на 2017-2018 н.р.  (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

4. Про роботу предметних  ШМО  (Чунис Я.М.)

5. Про організований початок 2017-2018 н.р. ( Семчишин І.І .)

6. Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. (Семчишин І.І.)

7. Прозатвердження заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2017-2018 н.р. (Семчишин І.І.)

8. Про створення комісії для проведення розслідування нещасних випадків.(Семчишин І.І.)

 1. 9.    Про створення комітету з надзвичайних ситуацій. (Чунис Я.М.)
 2. 10.  Про організацію і ведення ЦЗ  в школі . (Чунис Я.М.)
 3. 11.  Про створення добровільної пожежної дружини. (Вікторов М.А.)
 4. 12.  Прозатвердження заходів з правоосвітньої та правовиховної роботи. (Греськів М.І.)
 5. 13.  Про вимоги щодо дотримання Єдиних норм орфографічного режиму в школі. (Винницька П.І.)
 6. 14.  Про зарахування учнів у 1 та 10 класи, тих, що прибули, до ГПД. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

Виховна робота

 

 

 

-Обговорення Заходів спрямованих на розкриття мети, положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 березня 2015 р. та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у 2017/2018 н.р. (Греськів М.І.)

-Підготовка до святкування Першого дзвоника та проведення 1 уроку.  (Греськів М.І.)

-Співбесіда з новопризначеними класними керівниками 1-х та 5-х класів. (Адміністрація)

-Затвердження програми виховної роботи школи.  (Греськів М.І.)

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи

 

 

-Провести інструктаж батьків щодо вимог до організації індивідуального навчання.

                        (Семчишин І.І .)

 

1. Батьківські збори з батьками майбутніх першокласників. (Адміністрація)

2. Аналіз працевлаштування й продовження навчання учнями 9 та 11 класів. (Греськів М.І.)

3. Забезпечення учнів підручниками. (Рудик Г.О.)

 

 

Вересень

 

І тиждень (01.09-08.09)

ІІ тиждень (11.09-15.09)

ІІІ тиждень (18.09-22.09)

IVтиждень (25.09-29.09)

Організаційна робота

-Нарада: “Про виконання Постанови Кабінету Міністрів України про облік дітей шкільного віку” (Греськів М.І.)

-Облік охоплення навчанням та працевлаштування  випускників 9-11 кл. (Греськів м.І.)

-Складання графіка чергування по школі адміністрації та вчителів. Організація чергування. (Семчишин І.І.)

-Затвердження розкладу уроків, факультативів, курсів за вибором, індивідуального навчання. (Семчишин І.І.)

-Провести інструктаж з техніки безпеки з учнями та працівниками школи. (Семчишин І.І., Вікторов М.А.)

-Затвердити режим харчування та обслуговування учнів та працівників школи у шкільній їдальні. (Греськів М.І.)

-Закінчити оформлення класних журналів

-Наказ:

 “Про медичний огляд  педагогічних працівників школи.” (Чунис Я.М.)

 -Створити каталог сайтів з електронними підручниками. (Рудик Г.С.)

-Складання актів – дозволів на кабінети інформатики, фізики, хімії, біології, трудового навчання, майстерні і спортзалу. (Семчишин І.І.)

 

-Планування курсової перепідготовки вчителів на наступний рік. (Чунис Я.М.)

 

 

Навчально –методична та кадрова робота

-Інструктивно-методична нарада по ознайомленню з нормативними документами МОН. Вивчення навчальних програм та вимог щодо викладання навчальних предметів. (Винницька П.І., Чунис Я.М., Семчишин І.І.)

-Засідання предметних методичних об’єднань по обговоренню плану роботи на 2017-2018 н.р. (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

-Робота з молодими вчителями. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

 

-Реалізація шкільного проекту «Плекаємо творчу особистість». (Винницька П.І., Греськів М.І., Кохан М.М., Чунис Я.М.)

-Співпраця з ЛНУ імені Івана Франка. (Кохан М.М.)

-Міжнародна співпраця. (Кохан М.М.)

-Адаптація 5-класників. Провести зондувальні контрольні роботи з математики та української мови в 5-х класах. (Винницька П.І., Семчишин І.І.)                                      

-Перевірити та затвердити календарно-тематичне планування (до 14.09.2017 н.р.) (Винницька П.І., Чунис Я.М., Семчишин І.І.)

-Організувати роботу  шкільних методичних об’єднань. (Адміністрація)

-Сформувати структуру методичної роботи з педкадрами, визначити її зміст. (Адміністрація)

-Методичний тренінг «Методична скарбничка сучасного вчителя» (Винницька П.І., Кохан М.М.)

-Семінар-тренінг« Реалізація принципу наступності в початковій школі у викладанні англійської мови в умовах введення нових «Державних стандартів»( Винницька П.І.).

 -Відвідування уроків та виховних годин у 5 та 10 класах. (Адміністрація)

-Ознайомлення вчителів з положенням “Про атестацію”. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

- Методичний семінар « Міжпредметна інтеграція як засіб підвищення мотивації до вивчення англійськоїмови. (ВинницькаП.І.)

 

 

Система внутрішнього контролю

-Контроль за дотриманням єдиних вимог до учнів. Перевірити забезпечення учнів підручниками. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

-Працевлаштування випускників 9,11 класів. (Греськів М.І.)

-Проведення інструктажу працівників, учнів школи з охорони праці та техніки безпеки. (Семчишин І.І.)

-Накази:

 1. 1.   Про комплектацію та режим роботи ГПД. (Винницька П.І.)
 2. 2.   Про організацію харчування учнів. (Греськів М.І.)
 3. 3.   Про організацію гурткової роботи. (Греськів М.І.)

-Провести інструктаж учителів з приводу виконання єдиного орфографічного режиму та дотримання Закону України “Про мови”. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

-Опрацювання наказу МОН України №371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”                         (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

-Накази:

 1. 1.   Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)
 2. 2.   Про вимоги щодо ведення шкільної документації. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

-Нарада при директорові:

 1. 1.            Заняття факультативних курсів за вибором, гуртів, секцій.  (Семчишин І.І., Греськів М.І.)
 2. 2.            Інструктаж з питань правильного оформлення журналів. (Винницька П.І.)

-Наказ:

Про створення атестаційної комісії на 2017-2018 н.р. (Чунис Я.М.)

 

 

 

-Перевірка відвідування учнями школи (9, 11 кл). (Адміністрація)

-Підготовка звіту: “Про виробничий і невиробничий травматизм”. (Семчишин І.І.)

-Контроль за веденням шкільної документації: дотримання єдиного орфографічного режиму. (Адміністрація)

-Накази:

 1. 1.   Про проведення предметних  олімпіад. (Чунис Я.М.)
 2. 2.   Про роботу груп спеціальної фізичної підготовки. (Чунис Я.М.)

Виховна робота

-День Знань в школі. (Адміністрація)

-Декада безпеки руху “Увага! Діти на дорозі!”. (Семчишин І.І.)

-Затвердження розкладу роботи гуртків. (Греськів М.І.)

-Організаційні класні збори, вибори органів учнівського самоврядування класних колективів.   (Класні керівники)

-Засідання ШМО класних керівників “Планування виховної роботи з класним колективом, використання новітніх технологій.” (Греськів М.І.)

-Заходи по попередженню дитячого травматизму. (Семчишин І.І.)

-Закріплення за класами пришкільної території. (Вікторов М.А.)

-Індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки та групи ризику.  (Греськів М.І., Сумка О.М., Гудима Г.В.)

-Підготовка учнями початкової школи схем “Безпечна дорога додому”. (Класні керівники)

-Засідання ШРПП. (Греськів М.І.)

-Проведення виборів учнівського самоврядування  Шкільна ліга. (Греськів М.і.)

-Учительське свято “Вдячність, шана нині лине Вам”. (Класні керівник 9-х класів)

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи

-Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. (Греськів М.І., Сумка О.М.)

-Участь у Ярмарку Дитячого дозвілля.

(Греськів М.І..)

-Участь батьків у Святі Першого дзвоника.

-Провести роботу з учнями, батьками з метою організації гарячого харчування. (Адміністрація)

 

-Складання соціальних паспортів класів та укладання списків дітей за окремими категоріями (сироти, напівсироти, інваліди, діти з неблагопол. сімей, схильних до правопорушень).

 (Греськів м,І., Сумка О.М.)

-Організаційне засідання Ради школи, батьківського комітету школи. (Адміністрація)

-Батьківські збори: „Спільні зусилля сім’ї і школи – запорука виховання людини”. Анкетування батьків „???”. (Адміністрація)

-Проведення психолого-педагогічного аналізу підлітків з девіантною поведінкою. (Греськів М.І., Сумка О.М., Гудима Г.В.)

 

 

-Участь у міському Ярмарку спорту.

(Греськів М.І.)

  

 

Жовтень

 

І тиждень (02.10-06.10)

ІІ тиждень (09.10-13.10)

ІІІ тиждень (16.10-20.10)

IV тиждень (23.10-27.10)

Організаційна робота

                                                                         

 

-Проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. За окремим графіком. (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

 

-Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації МОН України  (лист №1/9-433 від 07.07.08 р.) щодо  упровадження допрофільної підготовки учнів ЗНЗ. (Чунис Я.М.)                     

Навчально –методична та кадрова робота

-Робота атестаційної комісії:

1.Організаційні питання;

2.Розгляд заяв учителів, які атестуються;

3.Планування  курсової перепідготовки на наступний навчальний рік. (Атестаційна комісія)

 

 

-Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

-Круглий стіл “Система та принципи підготовки до ЗНО з іноземних мов. Психологічна підготовка до ЗНО”. (Винницька П.І.)

 

-Звіт психолога про адаптацію шестиліток до навчального процесу.                                         (Винницька П.І., Гудима Г.В.)

Система внутрішнього контролю

-Контроль за поурочним плануванням (протягом жовтня). (Адміністрація)                    

-Контроль за зайнятістю учнів гуртковою та позакласною роботою. (Греськів М.І., Сумка О.М.)

-Контроль за роботою техперсоналу. (Вікторов М.А.)

 

-Наказ:

Про реалізацію міжнародної програми культурного обміну «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX) (Кохан М.М.)

-Рейд-урок “Аналіз стану відвідування шкільних занять”.  (Греськів М.І., Сумка О.М.)

-Накази:

1. Про організацію та проведення І туру Всеукраїнських учнівських олімпіад    (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

2. Про проведення І етапу XVIII міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів 3-11 класів

 (Кохан М.М.)

-Накази:

1.Про проведення атестації педпрацівників у 2017-2018 н.р.

(Чунис Я.М.)

2. Про виховну роботу в ГПД. (Винницька П.І.)

3. Про участь вчителів англійської мови та учнів 3-11 класів у VIII Всеукраїнській інтелектуальній грі з англійської мови «Пазл»  (Винницька П.І.)

4. Про участь вчителів інформатики та учнів 2-11 класів у міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2017»(Кохан М.М.)

5. Про участь вчителів математики та учнів

2-11 класів у міжнародному математичному конкурсіі «Кенгуру» (Кохан М.М.)

 - Перевірка санітарного стану класних кімнат.  (Адміністрація)                                          

 

 

Виховна робота

-Аналіз зайнятості учнів у позаурочний час (гуртки, клуби, секції). (Греськів М.І.)

                                             

-Розмова в колі “Соціально-психологічні проблеми правопорушень”. (Гудима Г.В.)

Заходи до дня Захисника України «Мужність і відвага крізь покоління» (за окремим планом) (Греськів М.І.)

 

 

 

-Тиждень правових знань (за окремим планом). (Греськів М.І.)

 

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи

-Індивідуальна робота з батьками, діти яких обдаровані . (Гудима Г.В.)

-Підсумки огляду умов отримання, навчання та виховання учнів, що виховуються опікунами (накази, звіти, акти опікунів). (Греськів М.І.)

 

 

                     

-Перевірка щоденників учнів, що стоять на внутрішкільному обліку,  що виховуються у неблагополучних сім’ях. (Чунис Я.М., Греськів М.І.)

  -Рейд-перевірка умов проживання учнів, схильних до правопорушень. (Греськів М.І., Сумка О.М.)

 

 

Листопад

 

І тиждень (30.10-03.11)

ІІ тиждень (06.11-10.11)

ІІІ тиждень (13.11-17.11)

IV тиждень (20.11-24.11)

Організаційна робота

 

 

-Робота методичних об’єднань по підготовці до ІІ туру Всеукраїнських шкільних олімпіад. (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

-Ознайомлення з особливостями проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання. (Семчишин І.І.)

Навчально –методична та кадрова робота

-Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються на І категорію.

-Підготовка питання, яке виноситься на педагогічну раду.   (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

-Робота з обдарованими дітьми. (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

-Індивідуальні бесіди з молодими та малодосвідченими вчителями.  (Виницька П.І.)

-Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються на вищу категорію. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

-Тиждень соціально-психологічного супроводу.  (Практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор)

-Рольова гра “Міжнародний день толерантності”.  (Греськів М.І.)  

- Реалізація проекту ЄС «FacetoFaith»

 ( Винницька П.І.)

- Педагогічна рада:

 1. Закон про освіту. Реалії нової української школи.                              
 2. Різне.

 (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

Система внутрішнього контролю

-Накази:

 1. 1.    Про проведення Тижня української писемності (Греськів М.І.)
 2. 2.    Про підготовку до засідання педагогічної ради (Чунис Я.М.)
 3. 3.    Про проведення XVII Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності до Дня української писемності та мови (Кохан М.М.)
 4. 4.    Про участь вчителів природничих предметів та учнів 1-11 класів у міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок»(Кохан М.М.)

 -Наказ:

Про проведення І етапу VIII міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 (Кохан М.М.)

-Накази:

1.Про проведення занять фізкультури з учнями, які за станом здоров’я відносяться до відповідних груп

2. Про написання  директорських к/р

3. Про підсумки І етапу та участь учнів школи   у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

   4. Про підсумкипроведення І етапу  та підготовки до ІІ етапу XVIII міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів 3-11 класів (Кохан М.М.)

-Вивчити систему роботи класних керівників з питань виховання етично-моральних якостей учнів 5-8-х класів. (Греськів М.І.)

 

-Наказ:

Про підсумкипроведення І етапу  та підготовки до ІІ етапу VIII міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Кохан М.М.)

Виховна робота

-Відзначення річниці ЗУНР. (За окремим планом). (Греськів М.І.)

 

-Конкурс на кращого знавця  Правил дорожнього руху для учнів 1-5 кл. (Семчишин І.І..)

Тиждень української писемності. (За окремим планом.) (Греськів М.І.)  

- Брейн-ринг «Осінні ігри» (Семчишин І.І..)

-Тиждень безпеки життєдіяльності. (За окремим планом). (Семчишин І.І.)

-16 листопада - День пам’яті жертв ДТП “Цього могло не трапитись”. (За окремим планом). (Семчишин І.І.)

День Гідності і Свободи (Греськів М.І.)

-Вечір-реквієм: “Твій біль,Україно… ” (день пам’яті жертв голодомору). (Греськів М.І,)

 

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи

 

 

-Операція “Турбота”. Рейд-перевірка учнів з “Кризових сімей”. (Греськів М.І., Сумка О.М.)

 

-Батьківські збори  “День відкритих дверей.” (Адміністрація)

 

 

 

Грудень

 

І тиждень (27.11-01.12)

ІІ тиждень (04.12-08.12)

ІІІ тиждень (11.12-15.12)

IV тиждень (18.12-22.12)

V тиждень (25.12-29.12)

Організаційиа  робота

 

-Організація курсової підготовки.

(Чунис Я.М.)

 

-Нарада при директорові  “Якість проведення виховних годин, позакласних заходів в школі.”               (Греськів М.І.)

 

-Організація праці та відпочинку вчителів на зимових канікулах. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

-Зібрати та проаналізувати інформацію про рух учнів у І семестрі. (Греськів М.І.)

Навчально –методична та кадрова робота

-Персональний контроль за вчителями, що атестуються.  (Винницька П.І., Чунис Я.М.) 

- Розробка директорських контрольних робіт  творчими групами вчителів по кафедрах. (Адміністрація, Рада школи)

- Моніторинг якості знань учнів 5,10,11класів з іноземної мови за перший семестр 2017-2018 н.р.( Винницька П.І.)

 

 

 

Методичний діалог: «Нестандартний урок як форма організації навчання» (Кохан М.М.)

- Участь вчителів школи у зимових школах. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

Система внутрішнього контролю

-Контроль за навчально-виховною роботою вчителів, які працюють у 9-11 класах. (Перегляд планів, журналів, бесід з вчителями) (Винницька П.І., Чунис Я.М., Семчишин І.І.)

 

-Здійснити тематичний контроль.

- за технікою читання учнів1- 4-х класів.

- позакласним читанням 1-4-х класів.

- дотриманням єдиних вимог на уроках і годинах самопідготовки в ГПД.

(Винницька П.І.)

 

-Проведення  директорських  контрольних робіт. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

 

-Підготовка звіту: “Про виробничий і невиробничий травматизм за 2017 рік”. (Семчишин І.І.)

-Перевірити стан ведення шкільної документації (класні журнали, методичну роботу за перший семестр. (Винницька П.І., Чунис Я.М., Семчишин І.І.)

 

-Накази:

 1. Про підсумки ІІ туру і підготовку до ІІІ туру Всеукраїнських предметних олімпіад
 2. Про огляд навчальних кабінетів. 
 3. Про підсумки директорських к/р за І семестр в школі
 4. Про виконання навчальних планів та програм за І семестр
 5. Про підсумки методичної роботи за І семестр.
 6. Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять.             

(Адміністрація)

Виховна робота

-

- Доброчинний ярмарок «Учні школи –воїнам АТО» (Греськів М.І.)

 

-Накази:

1. Про організацію та проведення новорічних свят (Греськів М.І,)

2. Про участь учителів інформатики та учнів 7-11 класів у міжнародному освітньому проекті «Година коду» (Кохан М.М.)

Заходи до Дня Збройних сил України. «захисники України – її гордість»(За окремим планом.  (Греськів М.І.)

-Вечорниці на Андрія. (Греськів М.І.)

Всеукраїнський тиждень права. (За окремим планом). (Греськів М.І.)

 

                             

-Акція милосердя “До нас іде Миколай”. (Греськів М.І.)

-Заходи до дня народження В.Чорновола. (Греськів М.І.)

-Конкурс Вертепів. (Греськів М.І.)

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи

 

-Обстеження учнів 5-7 класів:

    Які уроки викликають труднощі;

    Чим живе клас;

    Як допомагають товариші;

    Що читають?  (Греськів М.І.., Сумка О.М.)

 

Круглий стіл “Про спільну роботу класних керівників та соціально-психологічної служби з учнями, схильними до девіантної поведінки та їх батьками”. (Греськів М.І..)

 

 

  

 

Січень

 

І тиждень (01.01-05.01)

ІІ тиждень (08.01-12.01)

ІІІ тиждень (15.01-19.01)

IVтиждень (22.01-26.01)

Організаційна робота

 

-Затвердження розкладу уроків, факультативів, курсів за вибором, індивідуального навчання на ІІ семестр. (Семчишин І.І.)

-Наказ:

Про перерозподіл педагогічного навантаження на ІІ семестр. (Семчишин І.І.)

-Обговорення плану роботи на ІІ семестр

(Винницька П.І. , Чунис Я.М.)

-Нарада-практикум класних керівників щодо планування виховної роботи на ІІ семестр. (Греськів М.І.)

-Залучити вчителів-предметників до участі в ЗНО.  (Семчишин І.І.)

-Перевірити та затвердити календарно-тематичне плануванняна ІІ семестр. (до 19.01.2018р.)  (Винницька П.І., Чунис Я.М., Семчишин І.І.)

Навчально –методична та кадрова робота

 

 

-Звіт з охорони праці та безпеки життєдіяльності за 2017 рік.                       (Семчишин І.І.)

-Система перевірки ведення зошитів .

(Винницька П.І., Чунис Я.М.)

Система внутрішнього контролю

 

-Координація планів роботи психолога, бібліотекаря,  ПК з планом роботи школи. (Адміністрація)

-Звіти класних керівників за І семестр. (Адміністрація)

 

-Наказ:

Про нагородження грамотами переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіа з навчальних предметів у 2017-2018 н.р та вчителів, які їх підготували (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

-Коригування плану на ІІ семестр.

(Адміністрація)

 

-Наказ:

Про участь учнів школи у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіа з навчальних предметів у 2017-2018 н.р. (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

 

-Наказ:

Про замовлення документів про освіту випускників 2017-2018 н.р. (Чунис Я.М.)

-Оперативно-якісний контроль “Стан оформлення класних журналів, особових справ”. (Адміністрація)

 

Виховна робота

 

 

 

 

-День Злуки у школі “Об’єднаймо наші руки…”(Греськів М.І.)

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи

 

 

 

-Рейди з метою вивчення умов проживання сиріт, дітей з багатодітних сімей, проблемних сімей (психолог, громадський інспектор)  Греськів М.І., Сумка О.М., Гудима Г.В.)

  

 

Лютий

 

І тиждень (29.01-02.02)

ІІ тиждень (05.02-09.02)

ІІІ тиждень (12.02-16.02)

IV тиждень (19.02-23.02)

Організаційна робота

-Організація курсової перепідготовки вчителів. (Чунис Я.М.)

 

 

-Творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію. (Винницька Н.Б., Чунис Я.М.)

Педагогічна рада ІІІ:

 1. Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр 2017-2018 н.р..
 2. Звіт з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

 1. Різне.

(Адміністрація)

-Творчі звіти вчителів, які атестуються на першу категорію. (Винницька П.І., Чунис Я.М.)

Навчально –методична та кадрова робота

 

-Опрацювання нормативних документів “Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів” (Адміністрація)

- Творча майстерня« Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов».( Винницька П.І.)

 

-Місячник професійної майстерності і творчості вчителів (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)

 

 

 

 -Поповнити  методичні матеріали:

“ Робота з обдарованими дітьми”

“ Вимоги до сучасного уроку”

“Діагностика”.  (Адміністрація)

 

 

Система внутрішнього контролю

-Перевірити стан підготовки учнів 11 класів до ЗНО.  (Чунис Я.М., Семчишин І.І.)

-Накази:

1. Про збереження шкільного майна та забезпечення належного санітарного стану в навчальному закладі. (Вікторов М.А.)

2. Про нагородження грамотами переможців та призерів XVIII міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та VIII міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка і вчителів, які їх підготували (Кохан М.М.)

-Діагностування рівня знань учнів 7-х класів з математики. (Семчишин І.І.)            

-Наказ:

Про ведення учнями зошитів та щоденників.  (Чунис Я.М.)

 

-Перевірка роботи предметних гуртків, клубів, секцій. (Греськів М.І)

-Перевірка режиму роботи ГПД. (Винницька П.І.)

- Перевірка роботи факультативних занять (Семчишин І.І.)

Виховна робота

-ШМО класних керівників “Професійна компетентність класного керівника:час і виклики”. (Греськів М.І.)

-Лінійка-реквієм “Спом’янемо в пісні славу Крут”. (Греськів М.І.)                                     

-Засідання ШРПП. (Греськів М.І,)

- Брейн-ринг «Зимові ігри» (Семчишин І.І..)

 

 

 

-Свято Стрітення. (Греськів М.І.)

-Всеукраїнський тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. (За окремим планом). (Семчишин І.І.)

 

-День рідної мови. (21 лютого). (Греськів М.І.)

-Літературно-музична композиція до Дня народження Лесі Українки. (кафедра укр..мови та л-ри.)

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи

 

 

 

-Батьківські збори: „Забезпечення злагодженості дій школи і сім’ї у самовизначенні особистості  дитини”. (Адміністрація)

 

  

 

Березень

 

І тиждень (26.02-02.03)

ІІ тиждень (05.03-09.03)

   ІІІ тиждень (12.03-16.03)

IV тиждень (19.03-23.03)

V тиждень (26.03-30.03)

Організаційна робота

 

 

 

 

 

 

-Аналіз роботи по попередженню травматизму та розслідування випадків виробничого травматизму за І квартал 2017 р.  (Семчишин І.І.)                               

Навчально –методична та кадрова робота

 

-Підготувати і подати у районний відділ матеріали про підсумки роботи шкільної атестаційної комісії. (Чунис Я.М.)

 

-Організувати творчий звіт вчителів, які атестуються.

-Засідання атестаційної комісії.

(Винницька П.І., Чунис Я.М.)

 

             

- Проведення  I та підготовка  до IIетапів міської учнівської олімпіади з англійської мови серед учнів 4 класів « Young English Learners».( Винницька П.І.)

 

Система внутрішнього контролю

-Діагностування рівня знань учнів 11-х класів. (Чунис Я.М.)

-Поточний контроль. (Адміністрація)

-Узагальнити матеріали про систему роботи вчителів, які атестуються (написання атестаційних характеристик, опис досвіду роботи вчителів). (Адміністрація)

 -Наказ:

Про порядок замовлень документів про освіту випускників 2017-2018 н.р. (Чунис Я.М.)

 

-Наказ:

Про підсумки атестації педпрацівників у 2017-2018 н.р.

                      (Чунис Я.М.)               

Виховна робота

-Засідання ШМО класних керівників “Основні педагогічні проблеми виховання учнів у сучасний період”. (Греськів М.І.)  

-Шевченківські дні в школі. (За окремим планом). (Кафедра укр. мови  та л-ри)

-Участь в міських конкурсах “Мій Львів” (Греськів М.І.)                                             

-Заходи до вшанування пам’яті лідера НРУ Вячеслава Чорновола. (Греськів М.І.)

 

-Засідання ШРПП. (Греськів М.І.)

-Тиждень правових знань. (За окремим планом). (Греськів М.І.))  

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи

-Зустріч з шкільним інспектором міліції. (Адміністрація)

 

 

-Звіт перед органами опіки і піклування про роботу школи з питань Охорони дитинства.  (Греськів М.І.)

 

  

 

Квітень

 

І тиждень (02.04-06.04)

ІІ тиждень (09.04-13.04)

ІІІ тиждень (16.04-20.04)

IVтиждень (23.04-27.04)

Організаційна робота

-Контроль за виконанням навчальних планів і програм в 4-х класах; в 5-11-х класах. (Адміністрація)

 

-Тиждень майстерності класного керівника. Семінар для класних керівників “Організація роботи класного керівника щодо профілактики травматизму”.

(Семчишин І.І.)

-Підготовка і проведення Дня цивільного захисту в школі. (Чунис Я.М.)

 

Навчально –методична та кадрова робота

-Індивідуальні консультації, надання допомоги вчителям-предметникам: все про ДПА. (Винницька П.І., Чунис Я.М)

 

 

 

 

-Підготовка до проведення ДПА та ЗНО у 2017-2018 н.р. ( Винницька П.І., Чунис Я.М.)

                                        

Система внутрішнього контролю

-Наказ:

Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо письмових робіт і перевірки зошитів з навчальних предметів.

   (Винницька П.І., Чунис Я.М)

-Контроль по підготовці до державної підсумкової атестації.           (Чунис Я.М.)

-Наказ:

Про стан ведення журналів у 11-х класах

 ( Чунис Я.М.)

-Накази:

 1. 1.   Про підсумки проведення Дня ЦЗ в школі. (Чунис Я.М.)
 2. 2.   Підготовка наказу до організації закінчення навчального року та проведення ДПА.  (Семчишин І.І.)                                            

-Накази:

 1. 1.           Про написання директорських контрольних робіт. (Чунис Я.М.)
 2. 2.           Про створення комісії для проведення ДПА у 4, 9, 11 кл. (Семчишин І.І.)
 3. 3.           Про створення апеляційної комісії. (Семчишин І.І.)                                                

Виховна робота

Тиждень довкілля. (За окремим планом).     

-Акція милосердя “Подаруй писанку”    

-Заходи до Великодніх свят. (Греськів М.І.)                                            

 

 

 

-“Чорні дзвони квітня – Чорнобиля набат”. (Греськів М.І.)           

-28 квітня – Всесвітній день охорони праці. (Семчишин І.І.)

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи

-Родинний міст. Зустріч з батьками учнів випускних 9-х, 11-х класів. Підсумки навчального року. Підготовка учнів-випускників до державної атестації. (Адміністрація)

 

 

 

 

  

 

Травень

 

І тиждень (30.04-04.05)

ІІ тиждень (07.05-11.05)

ІІІ тиждень (14.05-18.05)

IVтиждень (21.05-25.05)

Організаційна робота

-Організація консультацій до зовнішнього тестування. (Чунис Я.М.)

-Організація написання директорських контрольних робіт. (Винницька П.І., Чунис Я.М)

-Проведення конкурсу “Учень року” серед учнів 3-4-х класів.    (Винницька П.І.)                                                         

-Нарада: “Організація практики учнів. Літній відпочинок”.

(Греськів М.І.)

-Організація проведення та участі учнів у ЗНО. (Семчишин І.І.) 

 

Навчально –методична та кадрова робота

 

 

-Уточнити план курсової перепідготовки вчителів школи.                                                  (Чунис Я.М.)

-Моніторинг якості знань учнів за 2017-2018 н.р. (Винницька П.І., Чунис Я.М., Семчишин І.І.)

-Інструктивно-методична нарада щодо вивчення “Інструкції про ДПА, переведення та випуск учнів” (Винницька П.І., Чунис Я.М)

- Дні Європи у школі.( Винницька П.І.)

-Педагогічна рада V:

 1. 1.  “Про переведення учнів 1-4-х, 5-8-х, і 10-х класів у наступні та допуск учнів 9,11-х класів до ДПА”.
 2. 2.   Звіт про роботу методичних об'єднань.

(Адміністрація)

Система внутрішнього контролю

-Діагностування рівня знань учнів з української мови в 4-х класах.

-Поточний контроль виконання програм. 

(Винницька П.І., Чунис Я.М)

 

- Наказ:

Про участь учнів школи у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі «Козацький гарт-2018» (Кохан М.М.)

-Адміністративні річні контрольні роботи.

-Поточний контроль організації повторення учбового матеріалу (перевірка класних журналів).

(Адміністрація)

-Накази:

 1. 1.     Про перевірку техніки читання учнів початкових класів. (Винницька П.І.)
 2. 2.     Про проведення польових зборів з учнями 11-х класів. (Вікторов М.А.)

-Накази:

 1. 1.           Про уточнення замовлень документів про освіту випускників 2017-2018 н.р.
 2. 2.             Про затвердження графіка відпусток працівників школи.
  1. 3.   Про літнє оздоровлення дітей. (Адміністрація)

-Накази:

 1. 1.     Про підсумки директорських к/р

    (Винницька П.І., Чунис Я.М)

 1. 2.     Про проведення державної підсумкової атестації. (Чунис Я.М.)                                             
 2. 3.     Про перевід учнів 1-8, 10-х класів у наступні та допуск учнів 9,11-х класів до державної підсумкової атестації.

    (Чунис Я.М.)

Виховна робота

-Свято матері. (Греськів М.І.)

 

- Брейн-ринг «Весняні ігри» (Семчишин І.І..)

 

-Свято героїв. (Греськів М.І.)

-Тиждень безпеки життєдіяльності. (За окремим планом). (Семчишин І.І.)                         

 

-Засідання ШРПП. (Греськів М.І.)

-

-Тиждень безпеки дорожнього руху на тему “Безпека та небезпека поведінки на вулицях та дорогах, на залізниці”. (За окремим планом).  (Семчишин І.І.)                                                                             

-Свято “Останнього дзвоника”. (Греськів М.І.)

 

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи

 

 

-Батьківські збори “Про важливість розумно організованого сімейного виховання школярів”.  (Адміністрація)

 

               

 

  

 

Червень

 

І тиждень (28.05-01.06)

ІІ тиждень (04.06-08.06)

ІІІ тиждень (11.06-15.06)

IV тиждень(18.06-29.06)

 

Організаційна робота

 

 

 

 

 

Навчально –методична та кадрова робота

-Участь педагогів школи у роботі літніх педагогічних зустрічей.     (Адміністрація)

-Накази:

 1. 1.    “Про підсумки методичної роботи за ІІ семестр.  (Винницька П.І., Чунис Я.М., Кохан М.М.)
 2. 2.    Про підсумки директорських контрольних робіт.  (Винницька П.І., Чунис Я.М.)
 3. 3.    Про випуск зі школи учнів 9 і 11-х класів.

  (Чунис Я.М.)

 1. 4.    Про виконання навчальних планів і програм. (Семчишин І.І.)
 2. 5.    Про результати ДПА. (Семчишин І.І.)

-Педагогічна рада VI:

1. “Про підсумки державної підсумкової атестації учнів 9 і 11 класу”.

2. “Про випуск зі школи учнів 9 і 11 класів”

3. Різне.

(Адміністрація)

 

 

 

Система внутрішнього контролю

-Звіти класних керівників за рік. (Адміністрація)

 

 

 

 

 

Виховна робота

-Накази:

 1. 1.    “Про підсумки виховної роботи за ІІ семестр”.
 2. 2.    “Про підсумки правовиховної та право- освітньої роботи за ІІ семестр”  (Греськів М.І.)

 

 

Випускний вечір (Греськів М.І.)

 

Педагогічний всеобуч батьків, соціальний захист учнів та працівників школи