Правила внутрішньошкільного розпорядку для працівників ССЗШ №46 ім.В.Чорновола

 

           Розліл І. Основні обов’язки директора школи.

І.  Директор школи зобов’язаний:

1.1.        Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для про ведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних працівників школи відповідно до їхньої спеціалізації чи кваліфікації.

1.2.        Визначати педагогчіним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи.

1.3.        Удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних працівників, спрямовані на поліпшення роботи школи.

1.4.        Укладати і розвивати угоди, контракти з педагогічними та іншими працівниками школи відповідно до чинного законодавства.

1.5.        Доводити до відома вчителів у кінці навчального року (перед відпусткою) педагогічне навантаження на наступний навчальний рік.

1.6.        Видавати заробітну плату працівникам школи у встановлені строки.

1.7.        Надавати відпустки всім працівникам школи відповідно до графіка відпусток.

1.8.        Забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків.

1.9.        Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконаленя управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни.

1.10.     Додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників школи.

1.11.     Організувати харчування дітей.

1.12.     Своєчасно подавати центральним органам виконавчої влади встановлену статистичну звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного процесу в школі.

1.13.     Забезпечити належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників та учнів школи.

1.14.     В установленому порядку наказом директора школи на вчителів покладається класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, організація трудового навчання чи інших навчально-виховних функцій.

 

           Розділ ІІ.  Основні  обов'язки  працівників

 І.  Працівники школи  зобов'язані:

1.1.        Працювати чесно і сумлінно, строго виконувати обов'язки, покладені на них Статутом середньої загальноосвітньої школи, Правилами внутрішньошкільного трудового розпорядку, положеннями та посадовими інструкціями.

1.2.        Дотримуватись дисципліни праці - основи порядку в школі, вчасно приходити на роботу,  дотримуватись  встановленої тривалості робочого часу,  максимально  використовуючи його для творчого і ефективного виконання покладених на них обов’язків, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати свої трудові обов'язки.

1.3.        Своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації школи.

1.4.        Прагнути до підвищення  якості виконуваної  роботи, не допускати упущень  у  ній,  суворо  дотримуватись  виконавської дисципліни, постійно  виявляти творчу ініціативу, спрямовану на досягнення високих результатів трудової дисципліни.

1.5.        Дотримуватись вимог техніки безпеки й охорони праці, виробничої санітарії, гігієни, передбачених відповідними правилами, інструкціми і актами.

1.6.        Бути завжди уважними до дітей, ввічливими з батьками учнів і всіма членами колективу.

1.7.        Систематично підвищувати свій ідейно-теоретичний, культурний і фаховий рівень, ділову кваліфікацію.

1.8.        Бути прикладом гідної поведінки та високого морального обов'язку на роботі, в побуті й громадських місцях, дотримуватись правил співжиття.

1.9.        Утримувати своє робоче місце в чистоті й порядку, дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей  і  документів.

1.10.     Берегти і зміцнювати шкільне майно (обладнання, інвентар, навчальні посібники і т.д.), економно витрачати матеріали, паливо і електроенергію, виховувати в учнів бережливе ставлення до державного і шкільного майна, після завершення занять закривати вікна.

1.11.     Проходити в установленому порядку періодичні медичні огляди згідно з Інструкцією про проведення медичних оглядів. Медичне обслуговування шкіл забезпечують місцеві органи охорони здоров'я. Обов'язки медичних працівників визначені відповідними інструкціями і положеннями.

1.12.     Працівникам школи забороняється змінювати розклад уроків і графік роботи, відміняти, продовжувати або скорочувати тривалість уроків і перерв між ними, передоручати виконання трудових обов'язків.

1.13.     Всім працівникам школи забароняється курити в приміщенні школи.

1.14.     Вчителям строго забороняється відпускати учнів з уроку під час заняття, виганяти учня з класу, посилати учнів за межі школи за батьками, навчальними посібниками тощо.

1.15.     Забороняється проводити заходи (дискотеки, розваги і т.п.) з учнями без дозволу адміністрації.

1.16.     Зовнішній вигляд педагогів та допоміжного персоналу – одна з умов ефективності навчального процесу й допоміжної роботи та забезпечення дисципліни в школі. Від зовнішнього  вигляду залежить стиль  стосунків  педагогів та вихованців, виховання культури учнів.

1.17.     Зовнішній вигляд – зачіска, одяг, взуття, стан шкіри обличчя та рук – повинен спрацьовувати  на цілі навчально-виховного процесу.

1.18.     Основні вимоги до зовнішнього вигляду педагогів і допоміжного персоналу: охайність, відповідність вимогам учительської моди.

 

ІІ. Педагогічні працівники школи повинні :

 

2.1.        Забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей.

2.2.        Особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загально-людської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей.

2.3.        Виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших людей, до культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

2.4.        Готувати учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами.

2.5.        Дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня.

2.6.        Захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок тощо.

2.7.        Нести повну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, позакласних і позшкільних заходів, про всі випадки травматизму негайно повідомляти адміністрацію школи.

2.8.        Попереджувати до початку занять про свій невихід на роботу за будь-якої причини, для організації заміни уроків.

2.9.        За розпорядженням адміністрації школи іти на заміну уроків. Відмова від заміни уроку без поважних причин дає підставу директору приймати до вчителя відповідне стягнення.

2.10.     На всі заняття в навчальному процесі бути належно підготовленим (мати написані плани-конспекти). Без наявності конспекту занять,  вчитель може бути недопущеним до їх проведення, а також покараний відповідним адміністративним стягненням.

2.11.     При проведенні з учнями прибирання класів чи території школи, під час різних заходів, класний керівник повинен бути з учнями і відповідає за безпеку дітей.

2.12.     Після закінчення занять класні журнали о 1500 год. повинні  бути в  учительській у відведеному місці. Класний керівник чи вчитель-предметник може взяти (при потребі) класний журнал тільки з дозволу адміністрації школи.

2.13.     Класний керівник відповідає за готовність класного приміщення до  занять і забезпечує адміністрацію додатковим ключем від класної кімнати.

2.14.     Чергування вчителя згідно графіку є обов’язковим і черговий несе повну відповідальність за поведінку учнів, техніку безпеки під час перерви на його ділянці чергування.

2.15.     Вчитель не має права залишати учнів самих у класі під час занять.

2.16.     Кожен вчитель у визначений строк подає в навчальну частину календарне планування, виховні плани та інші плани роботи для контролю і затвердження. Без затвердження адміністрацією плани роботи вчителя не дійсні.

2.17.     Педагогічні працівники проходять раз на 5 років курси підвищення кваліфікації та атестацію згідно з “Положенням про атестацію педагогічних кадрів”.

2.18.     Сторонні особи можуть бути присутні під час уроків в класі тільки з дозволу директора або його заступників. Заходити до класу під час заняття дозволяється у вийняткових випадках тільки директору школи і його заступникам.

        

            Розділ ІІІ.  Відповідальність  за  порушення  трудової  дисципліни.

 

 1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне      виконання з вини працівника обов'язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом середньої загальноосвітьої школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, тягне за собою застосування інших заходів, передбачених  діючим  законодавством.
 2. За  порушення  трудової  дисципліни  адміністрація  школи  застосовує  такі  дисциплінарні  стягнення:
   •  догана;  
   •  звільнення з роботи.
 1. За відсутність на роботі 3-х годин працівник школи може бути звільнений з роботи.
 2. Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до п.п. 3,4,7,8 ст. 40, ст. 41 Кодексу Законів про працю України.
 3. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація вимагає від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Складається відповідний акт.  
   •   Стягнення застосовується безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.   
   •   Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку.
   •   За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.
   •   Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.
   •   Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
 1. Вчителі трудового навчання та фізичного виховання організовано виводять учнів із заняття, призначають чергових для прибирання приміщення і відповідають за техніку безпеки, збереження здоров'я і життя дітей.
 2. Вихователі ГПД починають роботу згідно встановленого режиму, організовано ведуть дітей на харчування, прогулянку і повністю відповідають за безпеку дітей.

 

           Розділ IV. Робочий  час  і  його  використання.

 

 1. В  школі  встановлено 5-тиденний робочий тиждень.
 2. Адміністрація залучає працівників до чергування по школі за графіком, який зберігається в учительській.
 3. Чергування по школі здійснює класний керівник з класом відповідно до графіка чергувань. Класний керівник з класом починає чергувати за 30 хв. (о 800 год.) до початку занять в школі і закінчує чергування через 30 хв. після закінчення занять (1530 год).
 4. В обов’язки класного керівника – старшого чергового по школі входить:
   •  контроль руху учнів та батьків біля входу в школу до початку навчання;
   • контроль змінного взуття;
   •  контроль руху учнів біля входу в школу впродовж перерв;
   •   після закінчення занять контролює наявність класних журналів в учительській та передає черговому адміністратору.
 1. Заняття в школі розпочинаються о 830 хв. відповідно до розкладу навчальних занять.
 2. Черговий вчитель зобов'язаний з'явитись на чергування на своїй визначеній ділянці за 15 хв. до початку занять в школі, на кожній перерві, закінчує чергування через 15 хв. після закінчення занять.
 3. Вчитель-предметник з’являється на уроки не пізніше як за 15 хв. до їх початку, за 5 хв. до початку уроку вчитель повинен знаходитись на робочому місці.
 4. Час осінніх, зимових і весняних канікул, а також час літніх канікул, що не збігається з черговою відпусткою, є робочим часом педагогічних працівників. У ці періоди адміністрація школи залучає педагогів до педагогічної і організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
 5. У канікулярний час навчально-допоміжний і обслуговуючий персонал школи залучається до виконання господарських робіт, які не вимагають спеціальних знань (дрібний ремонт, праця на території школи, охорона школи та ін.) у межах установленого для них робочого часу.
 6. Загальні збори трудового колективу проводяться в міру потреби, але не рідше двох разів на рік.
 7. Засідання педагогічної ради проводиться, як правило, 2 рази на семестр.
 8. Загальні батьківські збори скликаються не рідше 2-х разів на рік, а класні - не рідше 4-х.
 9. Загальні збори трудового колективу, засідання педагогічної ради й заняття внутрішньошкільних методичних об’єднань повинні тривати  не більше 2-х год., батьківські збори - 1,5 год., збори школярів - 1 год. заняття гуртків, секцій - 45 хв. - 1,5 год.
 10. Черговість надання щорічних відпусток встановлює адміністрація школи за погодженням з профспілковим комітетом, з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи школи і сприятливих  умов для відпочинку працівників. Відпустки педагогічним працівникам школи в основному надаються в період літніх канікул. Графік відпусток складається на кожний каклендарний рік не пізніше 10 травня і доводиться до відома всіх працівників.
 11. Початок роботи:    

лаборанта – о 900 год.         

секретаря - о 900 год;         

бібліотекаря - о 900 год.,          

педагога-організатора - о 900 год.,         

медпрацівників - о 830 год.

 1. Щомісяця в кожні 1 і 3 середи проводиться інформаційна нарада всіх педагогічних працівників школи при директорі і явка вчителів є обов’язкова.
 2. Всі додаткові заняття проводяться з 1500 год., згідно розкладу.

 

           Розділ V. Усунення від  роботи.

 1. Усунення від роботи здійснює  директор або завуч школи.
 2. Педагога може бути усунено від роботи, включаючи навчальні заняття, у випадку здійснення ним злочину або появи в школі в нетверезому стані, застосування фізичного насильства до учнів, у випадку травматизму учнів, в силу хворобливого стану, що робить недоцільним проведення занять.
 3. Проведення навчальних занять, що створюють загрозу життю та здоров’ю учнів, припиняється.
 4. Всі усунення від роботи оформляються наказом по школі. 

 

           Розділ VI. Заохочення за успіхи в роботі.

 

 1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі, можуть застосовуватись заохочення передбачені Правилами внутрішнього розпорядку школи.
 2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні вчителі представляються до нагородження державними нагородами, присвоєнню почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
 3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти.    Таким працівникам надається також перевага при просуванні на роботі і на педагогічне навантаження.
 4. Заохочення оголошуються в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу школи і заносяться до трудової книжки працівника.

 

 

Правила  внутрішньошкільного  розпорядку для   працівників  прийняті рішенням педради від  30 серпня 2017 р.

 

 

 

 

Директор  школи                                                         Балаш  Р.М.